Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dla Konsumentów


Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.arlenteam.pl/ prowadzony jest przez Arlen Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000587221, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 5223046013, REGON: 363030110.

§1

Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) przez Klientów będących Konsumentami oraz prawa i obowiązki Sklepu w stosunku do tych osób. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna dla korzystania ze Sklepu, a w szczególności dla złożenia zamówienia.
 2. Kontakt z Sprzedawcą może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej) lub pocztą e-mail na adres: kontakt@arlenteam.pl
 3. Usługi Sklepu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1579 ze zmianami).
 4. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu.

 §2

Definicje

 1. Następujące wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:
 • Usługodawca - Arlen Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000587221, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 5223046013, REGON: 363030110 – w treści Regulaminu Usługodawca może być również nazywany Sprzedawcą;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459 ze zmianami), która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221);
 • Produkty – wszelkie rzeczy ruchome, jakie są oferowane przez Usługodawcę i które mogą być zamówione przez Klientów za pośrednictwem Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.arlenteam.pl/ prowadzony przez Usługodawcę;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży oraz dokonywać innych czynności przewidzianych przez Usługodawcę;
 • Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 • Zamówienie - deklaracja woli zakupu Produktów uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru oraz formę płatności ceny za Produkt;
 • Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny na stronie https://arlenteam.pl/2-uncategorised/12-polityka-prywatnosci;
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a Usługodawcą (kupującym i sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zmianami). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia, postanowienia Regulaminu oraz zaakceptowanych przez Klienta klauzul. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 • Usługa - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na rejestracji Konta w Sklepie oraz umożliwiająca wybór i zakup Produktów od Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu.
 1. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu

 §3

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
 • posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty e-mail;
 • przeglądarka internetowa:
  1. Internet Explorer w wersji MSIE 6.x lub nowszej,
  2. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
  3. Opera w wersji 22 lub nowszej,
  4. Chrome – każda wersja,
  5. Safari w wersji 5.1.7 lub nowszej;
 • rozdzielczość ekranu – minimalnie 800 x 600, optymalnie 1024 x 768, ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
 1. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może wpływać na poprawne wyświetlanie strony Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 §4

Dostęp do Sklepu

 1. Możliwość złożenia Zamówienia Produktów istnieje po zalogowaniu na Konto Klienta lub bez zalogowania.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i następuje poprzez stronę internetową https://sklep.arlenteam.pl/pl/reg. Dla pozytywnego zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres do wskazania na fakturze oraz hasło, a także akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła wybranego podczas rejestracji.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego (kompletnego) wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest nieodpłatna.
 5. W przypadku dokonywania zamówień bez rejestracji, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
 6. Klient jest zobowiązany korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 7. Klient jest zobowiązany do:
 • korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • niepodawania danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.
 1. Dostęp do Sklepu, a w szczególności adres e-mail użyty do rejestracji oraz hasło przypisane są do danego Klienta. Klient nie może udostępniać swojego konta innym osobom.
 2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta Klienta) w każdym czasie i z każdej przyczyny z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy przesłać na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 2 powyżej.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta Klienta) z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich w związku z korzystaniem ze Sklepu. Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu na adres e-mail lub adres zamieszkania Klienta wskazany przez niego przy rejestracji.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta Klienta) w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Usługodawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.

 §5

Działalność Sklepu; Zamówienia

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad, chyba że co innego zostało zastrzeżone w opisie danego Produktu.
 2. Ceny Produktów wskazane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT należny w wysokości na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej oraz wyrażone są w walucie polskiej.
 3. Sklep umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Sklep przewiduje następujące formy płatności:
 • przedpłata – płatność przed odbiorem przesyłki:
 1. przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu PayU,
 2. przelew tradycyjny na następujący rachunek bankowy: Alior Bank 76 2490 0005 0000 4520 3715 6538.
 • za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki za dodatkową opłatą określoną przez Sklep przy składaniu zamówienia (różnica w wysokości opłat zależy od wielkości przesyłki i co za tym idzie, od tego, czy będzie ona przesyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej, czy też firmy transportowej).
 1. Złożenie zamówienia następuje:
 • przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
 • bez konieczności zarejestrowania Konta i logowania – po wypełnieniu stosownego formularza elektronicznego w Sklepie i pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia (w przypadku opcji wysyłki za pobraniem) lub po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie Sklepu platform płatniczych (w pozostałych przypadkach) lub po dokonaniu przelewu tradycyjnego, zgodnie z wyborem Klienta.
 2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje następnego dnia po jego złożeniu. W razie braku danego towaru w magazynie, Klient otrzymuje odpowiednią informację o tym przed dokonaniem zakupu. Jeśli brak towaru zostanie stwierdzony przez Sprzedawcę dopiero po dokonaniu przez Klienta Zamówienia, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu. W każdym przypadku dostarczenie Zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku niezrealizowania Zamówienia w ww. terminie Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i żądania zwrotu wpłaconej ceny.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „za pobraniem”, pracownik Sprzedawcy skontaktuje się na nr telefonu podany przez Klienta przy rejestracji lub formularzu elektronicznym Zamówienia, w celu potwierdzenia Zamówienia. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi w takiej sytuacji dopiero po uzyskaniu ww. potwierdzenia.
 4. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez niego nr telefonu lub adresu e-mail. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta.
 5. Niezależnie od postanowienia ust. 7 powyżej, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Zamówienia, o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji Zamówienia oraz przewidywany termin realizacji. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z Zamówienia/odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od powiadomienia go o niemożności realizacji Zamówienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w stosunku do Klientów nie wykonujących lub naruszających Regulamin. O zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę odmowy realizacji Zamówienia oraz dokonać zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Produktów (w przypadku dokonania przedpłaty).
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Promocje cenowe obowiązują w okresie i warunkach wskazanych każdorazowo przy promocyjnym Produkcie na stronie internetowej Sklepu. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej przy produkcie objętym promocją, promocje nie podlegają łączeniu, zaś promocja trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia obowiązywania promocji.
 1. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy (sprzedawcy).

 §6

Dostawa

 1. Dostawy Zamówień realizowane są w sposób i na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 2. Za dostarczenie Zamówienia obowiązuje opłata za przesyłkę w wysokości określonej przez Sklep przy składaniu zamówienia, zależnej od wielkości przesyłki. Klient może również odebrać Produkty osobiście z magazynu znajdującego się w 05-092 Łomianki, ul. Mieszka I nr. 4.
 3. Wraz z Produktem do Klienta dostarczane są dokumenty zawierające dane producenta, instrukcję obsługi i montażu Produktu oraz dokument gwarancji, w razie udzielenia jej przez producenta Produktu. Dodatkowo na stronie https://arlenteam.pl dostępne są instrukcje montażu Produktu oraz przygotowania Produktu do wysyłki (w razie dokonywania zwrotu).
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgłasza żądanie uzyskania faktury lub paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej lub paragonu za pośrednictwem pocztą jeśli nie będzie dołączony do listu przewozowego.

 §7

Montaż

 1. Sprzedawane przez Sklep szklarnie są przystosowane do samodzielnego montażu przez Klienta. Szczegółowa instrukcja tego montażu zostaje każdorazowo dołączona do Produktu oraz znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 2. W przypadku, gdyby podczas montażu Produktu przez Klienta doszło do uszkodzenia pojedynczego elementu stanowiącego część składową Produktu, Usługodawca może ten element wymienić za zapłatą ceny elementu według cennika oraz na koszt Klienta. Zgłoszenie uszkodzenia może nastąpić pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@arlenteam.pl .
 3. Jednocześnie z Zamówieniem Produktu lub po jego dokonaniu Klient może zamówić dodatkową (osobno płatną) usługę montażu Produktu. Po dokonaniu Zamówienia, zlecenie usługi montażu może nastąpić pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@arlenteam.pl .
 4. Opłaty za usługi montażu określone są w cenniku przy zamówieniu produktu lub indywidualnie negocjowane.
 5. W przypadku dokonywania montażu przez Usługodawcę na zlecenie Klienta obowiązują następujące zasady:
 • montaż następuje w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Produktu, w terminie ustalonym z Klientem;
 • standardowy czas montażu szklarni wynosi od 8 do 48 godzin w zależności od rodzaju i długości szklarni;
 • termin montażu może ulec wydłużeniu w stosunku do wskazanego w pkt 1 i 2 powyżej w zależności od pogody (szklarnie nie mogą być montowane w czasie wietrznej lub deszczowej pogody) oraz z uwagi na charakterystykę gruntu, na którym szklarnia jest montowana (jeśli w gruncie znajdują się stare fundamenty, kamienie, problem z wkopaniem szklarni w ziemię);
 • czas montażu jest różny, w zależności od tego, czy chodzi o szklarnię ogrodową, czy przemysłową; średni czas złożenia szklarni ogrodowej wynosi około 12 godzin w zależności od wielkości i dodatków, zaś szklarni przemysłowej – nawet 1 tydzień i dłużej;
 • jeśli z uwagi na czynniki związane z gruntem, na którym szklarnia jest montowana, wskazane w pkt 3 powyżej, czas montażu wydłuży się powyżej liczbę godzin i dni wskazanych w pkt 4 powyżej i będzie wymagał przyjazdu do Klienta ponownie kolejnego dnia, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za każdą dodatkową godzinę wykonywania montażu; Sprzedawca może w takiej sytuacji również zwrócić się do Klienta o pomoc przy dokonaniu montażu;
 • jeśli dokonanie montażu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z uwagi na czynniki związane z gruntem, na którym szklarnia jest montowana, wskazane w pkt 2 powyżej, Sprzedawca może odmówić montażu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jedynie za zwrotem uiszczonej przez Klienta opłaty za montaż;
 • szklarnia montowana jest na grunt bez fundamentów, o ile pozwala na to kąt nachylenia gruntu;
 • ewentualne fundamenty szklarni Klient wykonuje we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji montażu danego rodzaju szklarni, przy czym w ustalonym ze Sprzedawcą terminie montażu szklarni wykonanie fundamentów powinno być już ukończone – w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dokonania montażu, zaś termin jego realizacji ulega przesunięciu do czasu ukończenia fundamentów, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji przez Sprzedawcę;
 • Klient jest zobowiązany udostępnić pracownikom Sprzedawcy powierzchnię o wymiarach co najmniej 2,5 m na 7 m, na której pracownicy ci mogliby bezpiecznie pociąć płytę poliwęglanową o wymiarach 2,1 m na 6,0 m;
 • montaż nie obejmuje systemu podlewania, który Klient montuje samodzielnie po zasadzeniu roślin – w trakcie montażu szklarni pracownik Usługodawcy prezentuje sposób montażu systemu nawadniania;
 • Sprzedawca ma możliwość odmowy dokonania montażu, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jedynie za zwrotem uiszczonej przez Klienta opłaty w przypadku aroganckiego lub agresywnego zachowania Klienta lub obecnych na miejscu montażu osób ze strony Klienta, jak również w przypadku gdy osoby te przebywają tam po spożyciu alkoholu.

 §8

Własność intelektualna

 1. Sklep oraz Produkty, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Sklepie podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 666 ze zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zmianami).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Sklepie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Sklepie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Sklepie, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać ze Sklepu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych . W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 §9

Dane osobowe

 1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale do korzystania  z Usług, złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży podanie danych osobowych jest niezbędne. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do korzystania ze Sklepu, złożenia, realizacji zamówienia, w tym dokonania rozliczeń, składania reklamacji, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 2. Usługodawca zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako  „RODO”), w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres e-mail informacji reklamowych i promocyjnych, a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu rezygnacji.
 4. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Usługodawca oświadcza, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO oraz aby chronić prawa osób, których dane dotyczą. 
 6. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.

 §10

Pliki cookies

 1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Sklepu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Sklep korzysta także z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Sklepie.

                                                                           §11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klientom przysługuje tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Prawo to wygasa z upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia przez Klienta lub osobę uprawnioną do odbioru przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, Klient powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Klient może skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe). Oświadczenie należy przesłać na adres pocztowy Usługodawcy (Arlen Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa) lub adres e-mail ……………………….. w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku wysyłania oświadczenia pocztą, o zachowaniu terminu do wysłania oświadczenia świadczy data stempla pocztowego.
 3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, o ile Klient takie koszty poniósł. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W razie wątpliwości przyjmuje się, że najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu to jeden ze sposobów wskazanych na stronie Sklepu pod tym linkiem https://sklep.arlenteam.pl/koszt-dostawy.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Klient ma obowiązek na swój koszt zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu przed jego upływem.
 6. Konsument jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient może dokonać zwrotu Produktu osobiście, po zapakowaniu Produktu w sposób opisany w dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy instrukcji przygotowania Produktu do wysyłki https://arlenteam.pl/dostawa-i-montaz .
 7. W przypadku, gdy po dostarczeniu Produktu przez podmiot realizujący dostawę Klient odmówi odebrania Produktu i odstąpi od Umowy, Klient jest zobowiązany pokryć koszt zwrotu Produktu od Klienta do Sprzedawcy. Jeśli nic innego nie zostało wskazane podczas składania Zamówienia, kwota do zwrotu jest równa kosztowi dostawy Produktu od Sprzedawcy do Klienta. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kosztu odebrania Produktu od Klienta z należnością podlegającą zwrotowi z tytułu ceny oraz kosztów dostawy do Klienta. Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztu, o którym mowa w poprzednich zdaniach niniejszego ustępu, jeśli odbierze Produkt i dostarczy z powrotem do Sprzedawcy, na warunkach opisanych w ust. 6 powyżej.
 8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkty od Klienta. W razie wątpliwości poczytuje się, że odmowa odebrania Produktu przez Klienta i wynikająca z tego konieczność dostarczenia Produktu z powrotem do Usługodawcy, nie stanowi propozycji Usługodawcy, że sam odbierze Produkty od Klienta
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w szczególności nieprawidłowego, niezgodnego z załączoną do Produktu instrukcją obsługi, rozpakowania lub montażu Produktu, jak również przesłania Produktu w sposób niezgodny z ust. 6 powyżej oraz załączoną do Produktu instrukcją obsługi. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do obniżenia wysokości zwracanej Klientowi w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie wykraczającym poza zakres opisany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Klienta i odesłania mu Produktu z powrotem.
 10. Jeżeli zwrot należności w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym), Klient powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) zwrot należności nie będzie możliwy, (ii) dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub (iii) należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Klienta.
 11. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Usługodawcą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 12. Prawo odstąpienia od umowy opisane powyżej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 §12

Odpowiedzialność Usługodawcy za wady Produktów

 1. Usługobiorca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Produktu będącymi w jego posiadaniu.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. W razie wątpliwości na równi z zapewnieniem Usługodawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.
 3. Produkt ma wadę prawną, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Klienci mogą również skorzystać z uprawnień przysługujących im z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, na warunkach wskazanych w załączonym do Produktu dokumencie gwarancyjnym. Skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klientów z tytułu rękojmi.
 5. Informacja o udzieleniu gwarancji na dany Produkt oraz jej warunkach znajduje się w jego opisie na stronie Sklepu oraz w instrukcji montażu szklarni.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży o tej wadzie wiedział.
 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do odpowiedzialności Usługodawcy za wady Produktów stosuje się przepisy art. 556 – 576 oraz 577-581 ustawy Kodeks cywilny.

  §13

Procedura reklamacyjna

 1. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie wykrycia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera zamieścić adnotację o wadzie na liście przewozowym oraz niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą. Nie ogranicza to uprawnień Klienta wynika wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi. Domniemanie to może być obalone.
 2. Podstawą zwrotu Produktu lub podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód sprzedaży - faktura VAT lub paragon dokumentujący sprzedaż danego produktu, uzyskana przez Klienta.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać Sprzedawcy listownie na adres: Arlen Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja” lub w formie elektronicznej kontakt@arlenteam.pl.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać Sprzedawcy droga elektroniczną na adres: kontakt@arlenteam.pl lub listownie na adres: Arlen Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa z dopiskiem: „Dla administratora sklepu internetowego”.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres mailowy oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Sprzedawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie. Reklamacja dotycząca wady Produktu może zostać dołączona do zwracanego Produktu i powinna dodatkowo zawierać wskazanie numeru dokumentu sprzedaży oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań (obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy za zwrotem ceny).
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Po otrzymaniu reklamacji przedstawiciel Sprzedawcy uda się do Klienta w celu dokonania oceny wystąpienia wady oraz jej rozmiarów.
 7. Jeżeli zakupiony Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wady. Sprzedawca nie przewiduje usuwania wad sprzedanych Produktów, w uwagi na brak możliwości naprawienia uszkodzonych części Produktów lub nadmierny koszt takiej naprawy.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy z powodu wad Produktu, jeśli wada jest nieistotna.
 10. W przypadku dokonywania wymiany Produktu na wolny od wad, Sprzedawca dokona tej wymiany i dostarczenia wolnego od wad Produktu na własny koszt.
 1. Klient jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Klienta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Klienta.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności KC.
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny. W przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep nie ma obowiązku korzystać z pozasądowych metod jej rozwiązywania.

 §14

Zużyty sprzęt elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie lub osobiste dostarczenie zużytego sprzętu na adres 05-092 Łomianki, ul. Brukowa 2c w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru ze Sklepu.

 §15

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 3, 1823).
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy:
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawy o prawach konsumenta;
 • ustawy Kodeks cywilny.
 1. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje w stosunku do wszystkich umów zawartych od dnia 15.07.2020. r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl